چه مشکلات گمرکی برای ترخیص بار وجود دارد؟

چه مشکلات گمرکی برای ترخیص بار وجود دارد؟

مشکلات گمرکی موجود برای ترخیص بار برای ترخیص بار در گمرک، ممکن است چند مشکل و چالش وجود داشته باشد: مشکلات مربوط به مدارک و اسناد: ناقص بودن یا اشتباه در پر کردن اسناد حمل، ترخیص گمرکی و سایر مدارک مورد نیاز عدم تطابق اطلاعات بین اسناد مختلف مشکلات در ترجمه درست اسناد...